Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנאי שימוש באתר

1. תנאים

בזמן גישתך לאתר האינטרנט התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il., אתה מאשר, מסכים ומחויב לתנאי אתר התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il. זה ותנאי השימוש בו, כל התקנות והחוקים החלים בו, ומאשר כי עמידה וציות לחוקים המקומיים החלים היא על אחריותך הבלעדית. במידה ואינך מסכים עם תנאי האתר התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il., אין באפשרותך להשתמש באתר זה. כל החומרים המופיעים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

2. רישיון שימוש

עם ההסכם הזה, ניתנת רשות הורדה של תוכן מהאתר (תוכנה או מידע) באופן זמני לצורך שימוש אישי וצפייה חולפת. ההורדה היא זמנית עותק אחד בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן לצרכים מסחריים. ראה בהצהרה זו כרישיון ולא כהעברת בעלות. דע כי תחת רישיון זה אינך רשאי:

להעתיק או לשנות את החומרים הנמצאים באתר;

לעשות שימוש בחומרים להצגה פומבית (בין אם מסחרית ובין אם לא) או לכל מטרה מסחרית;

לבצע הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה המצויה באתר האינטרנט של "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il.";

להסיר סימוני קניין שונים או זכויות יוצרים מהחומרים;

מסירת חומרים מהאתר לאדם אחר או תצוגת חומרים על כל שרת אחר.

תקנון זה יסתיים באופן מיידי במידה וחלק ממגבלות אלה הופרו עשוי להסתיים ע"י "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." בכל זמן. עם סיום הרישיון הזה או לחילופין עם גמר צפייה בחומרים שהגיעו מהאתר, הינך מחויב למחוק ולהשמיד כל חומר שהורד מהאתר ונמצא ברשותך – אם בעותק קשיח ואם בפורמט אלקטרוני.

3. כתב ויתור

חומרי האתר "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." ניתנים "כפי שהם". "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושולל כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות.

יתר על כך, "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.

4. מגבלות

באף מקרה "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." או ספקיו יהיו אחראים לכל נזק (ללא הגבלה, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן רווחים או נתונים, או בעקבות הפרעה עסקית) שנגרם משימוש או מאי יכולת להשתמש בחומרי האתר של "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il.", זאת לרבות מקרים בהם נציג מטעם "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." קיבל הודעה בכתב או בעל פה על האפשרות של נזק מסוג זה.

בעקבות סיבות משפטיות כאלה ואחרות, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך. במקרים בהם הסיבות המשפטיות אינן מתירות הגבלה על אחריות משתמעת, או מגבלה של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי.

5. בדיקות ותיקונים

תוכן ומידע המופיעים באתר "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." יכולים לכלול דפוס, שגיאות צילום או טכני. "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." אינו מתחייב כי כל התוכן באתר האינטרנט שלו יהיו מלאים, מדויקים, או מעודכנים. "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." רשאים לערוך שינויים בתכנים ובמידע הנמצאים באתר האינטרנט מופיעים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. עם זאת, "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." אינם מחויבים בעדכון החומרים המופיעים באתר.

6. קישורים

לא נבדקו כל אתרי אינטרנט המקשרים ל"התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." ואין אחריות ל"התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." על התוכן שנמצא באתרים אלה. קישור באתר אחר ל"התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." אינו מעיד על אישור כזה או אחר ע"י "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il.".

7. תנאים

תנאי השימוש של "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." עשויים להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם כניסתך לאתר זה, אתה מאשר ומסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית (שעודכנה בתאריך המופיע בתחתית המסך) של תנאי השימוש והתקנות הנוספות המופיעות במסמך זה.

8. סמכות שיפוטית

כל תביעה הקשורה באתר "התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי – electricvehicle.co.il." יוסדרו ע"י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק. התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.